Hakkımızda
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO);

MMO, Anayasa'nın 135. maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Odamız, 1954 yılından bugüne 18 Şube, 56 İl Temsilciği, 43 İlçe Temsilciliği, 7 Mesleki Denetim Bürosu, Akredite Muayene Kuruluşu (AKM), Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK), Akredite Deney Laboratuvarı (MERLAB), Akredite Kalibrasyon Laboratuvarı (KALMEM), Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi (KEMM) Eğitim Merkezi, 5 Uygulamalı Eğitim Merkezi (UEM) ile ülke genelinde yaygın bir örgütlenme düzeyine ulaşmıştır. 1954’te 902 olan üye sayımız Nisan 2020 tarihinde 115.959’a ulaşmıştır. Bugüne kadar Oda’ya kayıt yaptırmış olan yabancı üye sayısı toplam 323’dür

TMMOB Makina Mühendisleri Odası; üyelerinin uzmanlık konuları ile ilgili verilen meslek içi eğitim ve sınavlarını, MMO Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM); Mühendislik Hizmetleri Yeterlilik Belgelendirme faaliyetleri ile mühendis olmayan ara teknik elemanlara yönelik belgelendirme programlarını, TS EN ISO/IEC 17024 standardı kapsamında, akredite olarak Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK) tarafından; ayrıca muayene kuruluşu hizmetlerini de, TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında, Akredite Kontrol Merkezi (AKM) bünyesinde gerçekleştirmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi (KEMM);

Halihazırda Bursa UEM’de gerçekleştirilen ve Mühendislik ana uzmanlık konuları içinde yer alan “Kaynak ve Malzeme Teknolojisi” uzmanlık alanlarında gerek mühendis, gerekse ara teknik elemanlara MMO tarafından verilen/yapılan eğitim, sınav, belgelendirme işleriyle, yapılan/yapılacak test ve muayenelerin; Merkezi olarak yürütülmesi, MMO adına tüm ülkede yaygınlaştırılması, bilimsel çalışmaların, çalıştay, sempozyum, kongrelerin gerçekleştirilmesi ve Kaynak Mühendisi vasıflandırılması ve belgelendirmesi için; ‘’Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi-KEMM” kurulmuştur.

Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi; Kaynak ve Malzeme Teknolojisi uzmanlık alanında, aşağıda belirtilen eğitim, sınav, belgelendirme ile test ve muayenelerini kapsar. Bu eğitim, sınav, belgelendirme, test ve muayeneler, KEMM tarafından yapılan organizasyon ve görevlendirmelerle, ülke düzeyinde gerçekleştirilir.

 • Kaynakçı Eğitim ve Sınavları (MYK-ISO),
 • Kaynak Koordinasyon Personeli Eğitim ve Sınavları,
 • Tahribatsız Muayene Elemanı Eğitim ve Sınavları,
 • Tahribatsız Muayene Eğitimleri,
 • Tahribatlı Muayene Eğitim ve Sınavları,
 • Kaynak İnspektörlüğü-Teknikerliği Eğitim ve Sınavları,
 • Kaynak Mühendisliği Eğitim ve Sınavları,
 • Mühendislere yönelik Kaynak ve Malzeme Teknolojisi Eğitimleri,
 • Malzeme Teknolojisi Eğitimleri,
 • API Eğitim ve Sınavları.
 • Kaynak Test ve Kontrolleri,
 • İmalat Kontrolleri (proje, saha kontrolleri, vb.),
 • Tahribatsız Muayene Hizmetleri,
 • Yorulma Test ve Analizleri,
 • Bilgisayar Destekli Kontroller
 • Çelik Yapı Denetimleri (EN 1090, EN 15635, vb.),
 • Kaynaklı ve Malzeme Teknolojisi Belgelendirme Faaliyetleri (WPQR, vb.),
 • Tahribatlı Muayene Hizmetleri,

Mühendislik hizmetleri alanında, kaliteli ve güvenilir hizmetin verilmesi ve yanlış uygulamaların önlenmesi için yeterli olma gereği ortaya çıkmaktadır. Yeterlilik, bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet sahibi olma durumudur.

6235 sayılı yasa ile kurulmuş Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO) “mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak” amacıyla bağımsız ve tarafsız bir belgelendirme faaliyetinin yürütülmesi için TS EN ISO/IEC 17024 standardı kapsamında Mühendislik Hizmetleri Yeterlilik Belgelendirme faaliyetlerini yürütecek bir Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK) kurmuştur. Zaman içerisinde, mühendis olmayan ara teknik elemanlara yönelik hazırlanan belgelendirme programları da Personel Belgelendirme Kuruluşunun akreditasyon kapsamına eklenmiştir.

PBK belirlemiş olduğu politika ve prosedürleri bütün adaylar için adil ve tarafsız bir şekilde uygular, aranılan belgelendirme kriterleri ile ilgili adil ve eşitçil bir uygulama sürdürür. PBK, talep edilen belgenin verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, askıya alınması ve iptaline ilişkin yöntemleri yönetim sistemi içerisinde tanımlamıştır ve uygulamaktadır.

Makina Mühendisleri Odası Personel Belgelendirme Kuruluşu, mühendislik mesleğini bir adım daha ileriye götürebilmek için kurulmuştur ve mesleki gelişimin öneminin farkındadır. Belgelendirme süreçlerinin etkin işletildiği yönetim sistemi ile nitelikli personel ve kurulları sayesinde PBK, mühendislik hizmetleri yeterlilik belgelendirmesinde sürekli daha ileriyi hedeflemektedir. MMO PBK, her belgelendirme programı için Belgelendirme Program Kurulları (BPK) oluşturmuştur. Sınav değerlendirmeleri konularında yeterliliği olan bu kurullar tarafından yapılmaktadır.

Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Makina Mühendisleri Odası 1954 yılında kurulan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği‘ne bağlı 23 odadan biri olup, Merkezi ANKARA‘dadır. Türkiye genelinde 18 Şube, 55 İl Temsilciği, 41 İlçe Temsilciliği, 10 Mesleki Denetim Bürosu bulunmaktadır.

Asansör Kontrol Merkezi Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde yer alan amaçlar doğrultusunda Asansörlerin Uygunluk Değerlendirilmesine ilişkin denetim ve belgelendirme işlerini yapan, tüm çalışanları MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri kapsamında tarafsız olmakla mükellef olan kar amacı gütmeyen bağımsız bir merkezdir. MMO tarafından desteklenen güçlü mali yapısı ile çalışanların ücretleri ve çalışmaları garanti altına alınarak her türlü çıkar çatışmasının ve finansal baskıların önüne geçilmiştir.